Задаци

 • 1.      

  Ако је првобитна цена књиге од \(500\) динара смањена најпре за \(10\%\), а затим за \(20\%\), нова цена књиге (у динарима) је:

   

  \(470\)      
  \(360\)
  \(340\)  
  \(350\)
   \(380\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \(    2     \)  
  \(  3    \)
  \( 6 \)
  \(   4\)
  \(     5    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Број свих петоцифрених бројева дељивих са 5, који имају тачно једну непарну цифру, једнак је:

  \(18\cdot 5^{3}\)
  \(21\cdot 5^{3}\)
  \(24\cdot 5^{3}\)
  \(4\cdot 5^{4}\)
  \(55\cdot 5^{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Све вредности параметра \(p\) , за које за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(x^2-px+6=0\) важи релација \(x_1-x_2 = 1\) , припадају скупу:

  \( (-4,4) \) 
  \( (-10,-4) \) 
  \( (-1,6) \) 
  \( (4,10) \) 
  \( (-6,6) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Скуп свих решења неједначине \(\frac{x-1}{x-3}<\frac{x+8}{x+4}\) je

  празан скуп    
  \((-4,0)\)
  \((-8,-4)\)
  \((-4,3)\) 
   \((-\infty,-4)\cup(3,+\infty)\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Израз \(\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)- \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)\) идентички је једнак изразу:

   

   \(1\)
  \(\cos\alpha\)
  \(\sin2\alpha\)     
   \(1+ \sin(2\alpha - 2\beta)\)
  \(\cos2\alpha\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Збир квадрата свих решења једначине \(4^x=2^{\frac{x+1}{x}}\) је:

  \( \frac{1}{2} \) 
  \( \frac{3}{2} \) 
  \( \frac{5}{4} \)
  \( 5 \) 
  \( 25 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

  \(27\sqrt{2}cm^3\)
    \(45cm^3\)
  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)
  \(36\sqrt{2}cm^3\)
  \(16\sqrt{2}cm^3\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (10,30) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (60,80) \) 
  \( (0,20) \) 
  \( (20,40) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Број решења једначине \(\sqrt{7-x}=x-1\) је:

  \( 1 \)
  више од\( 4 \) 
  \( 3 \) 
  \( 2 \) 
  \( 4 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(-16\)
  \(16\)
  \(-12\)
  \(12\)
  \(20\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Ако је \(a=225^{\frac{1}{2}-\log_{15}\sqrt[4]{9}}\) онда је \((a-4)^{a}\) једнако:

  \(64 \)
  \(0 \)
  [math]4 [/math
  \(-1 \)
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(>7\)
  \(4\)
  \(6\)  
  \(7 \)  
  \(3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(0\)        
  \(1\)
  \(-3\)  
  \(-1\)  
  \(3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -12     \)
  \(    3  \) 
  \(  -18     \)
  \(    6\) 
  \(   -6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Број решења једначине \(|x-1|+2x=5\) је:

  \( 1 \)
  \( 4 \) 
  \( 2 \) 
  \( 3 \) 
    више од\( 4 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(12\)    
  \(14\)  
  \(15\)  
  \(13\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  3      
  6
  5
  4

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време