Задаци

 • 1.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \( 3 \)
  \(    2     \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је права \(p : y = 2x + n\) тангента кружнице \(k : x^2 + y^2 = 5\), тада је \(n\) једнако:
   

  \(\pm4\)  
  \(\pm6\)  
  \(\pm3\)  
  \(\pm7\)  
  \(\pm5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Број решења једначине \( \sin(x-\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\) у интервалу \([-2\pi, 2\pi]\) je:

   

  \(2\)  
  \(4\)
  \(3\)
  \(1\)
  \(5\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Вредност израза \(\left [ 4^{-1}\left ( \frac{1}{25} \right )^{-\frac{1}{2}}+\left ( \sqrt{(-2)^{2}}-1,8 \right )^{-1} \right ]^{\frac{1}{2}}\cdot \left ( \sqrt[3]{(-1)^{3}}+2,2 \right )\) једнака је:

  \(\frac{3}{5}\)
  \(3\)
  \(5\)  
  \(8\)    
  \(\frac{8}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Број целобројних решења неједначине \(\frac{x^{2}-5x-5}{x^{2}+x-10}<-1\) је:

  \(0\) 
  \(1\)
  \(2\)
  \(3\)
  \(4\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Ако је у аритметичкој прогресији први члан \(a_1=16\), а збир првих девет чланова \(S_9=0\), тада је збир првих \(19\) чланова \(S_{19}\):

   

  \(310\)
   \(106\)  
  \(-380\)
  \(84\)  
   \(-264\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -1,0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        
  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Израз \(\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)- \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)\) идентички је једнак изразу:

   

  \(\sin2\alpha\)     
   \(1+ \sin(2\alpha - 2\beta)\)
   \(1\)
  \(\cos\alpha\)
  \(\cos2\alpha\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

  154500 дин. 
   163500 дин. 
   187500 дин.
  217500 дин.   
  237500 дин. 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(-\sqrt{2} \)
  \(-2 \)
  \(-\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(2\)
  \(-1\)  
  \(-2\)
  \(0\)
  \(1\)       

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(  1-i   \)
  \(   -1-i    \)  
  \(  1+i \)
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Скуп решења неједначине \(\log_{\frac{1}{2}}(x^{2}-2x+1)>\log_{2}\frac{1}{4}\) је:

  \((-1,1)\cup (1,3)\)
  \((1,3)\)  
  \((0,3)\)
  \((-1,3)\)
   \((-1,0)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Једначина тангентне елипсе \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\) која пролази кроз тачку \(A(2,3)\) гласи:

  \( 2x – y – 1 = 0 \) 
  \( 3x+ 2y – 1 = 0 \) 
  \( 2x + y – 7 = 0 \) 
  \( x – 2y + 4 = 0 \) 
  \( x+ 2y – 8 = 0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Тачка \(A\left ( 5,\frac{12}{5} \right )\) и жиже елипсе \(\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1\) су темена троугла \(ABC\) . Обим датог троугла је:

  \(36 \)
  \(30 \)
  \(32 \)
  \(34 \)
  \(28 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Дужина крака једнокраког троугла је \(5cm\), а висине која одговара основици \(3cm\). У тај троугао уписан је правоугаоник максималне површине тако да једна страница правоугаоника припада основици троугла. Обим тог правоугаоника је:

  10 cm
  8 cm
  7 cm
  9 cm
  11 cm

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Нека је \(P(x) = x^5 + ax^3 + bx\) и \(Q(x) = x^2 + 2x + 1\), где су \(a\) и \(b\) реални бројеви. Ако је полином  \(P\) дељив полиномом \(Q\), тада је вредност израза \(a^2 + b^2\) једнака:

   

  \(5\)
  \(2\)
  \(8\)
  \(10\)
  \(13\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време