Задаци

 • 1.      

  Укупан број реалних решења једначине \(\sqrt{3\cdot 2^{\log_{10}2x}+1}+\sqrt{2\cdot 2^{\log_{10}2x}+9}=\sqrt{13\cdot 2^{\log_{10}2x}-4}\) је:

  \(0 \)
  \(2 \)
  \(3 \)
  Ниједан од понуђених одговора
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(3\)
  \(0\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{3}\)
  \(\frac{3}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У једнакокраком \(ABC\) троуглу је \(AB=BC=b\), \(AC=a\) и \(\sphericalangle ABC=20^{\circ}\). тада је израз \(\frac{a^2}{b^2}+\frac{b}{a}\) једнак:

  \(3\)
  \(\frac{3}{2}\)
  \(1\)
  \(\frac{5}{2}\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Знајући да је \(\cos\left({x-\frac{3\pi}{2}}\right)=-\frac{4}{5}\) и \(\frac{\pi}{2}<x<\pi\), тада је вредност израза \(\sin\frac{x}{2}\cos{\frac{5x}{2}}\) једнака:

  \(-1\)
  \(\frac{82}{125}\)
  \(1\)
  \(\frac{4}{125}\)
  \(-\frac{38}{125}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{7} \)
  \(0 \)
  \(\sqrt{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  10
  16
  12
  14
  8

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  \(\frac{1}{2}\)
  5
  \(-\frac{1}{2}\)
  17
  \(\frac{5}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Једна катета правоуглог троугла је \(8cm\), а хипотенуза је \(17cm\). Полупречник уписаног круга тог троугла је:

  2,5cm
  4cm
  3cm
  3,5cm
  2cm

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Број \({\left( 1+i \sqrt{3}\right)}^n\), где је \(i^2=-1\), је реалан ако и само ако за неки цео број \(k\) важи:

  \(n=2k\)
  \(n=3k\)
  \(n=6k\)
  \(n=3k+1\)
  \(n=3k+2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \([6,8)\)
  \([3\sqrt{3},6)\)
  \(\emptyset\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Средиште горње основе коцке и средишта ивица њене доње основе су темена пирамиде. Ако је ивица коцке \(2cm\), површина омотача пирамиде је:

  \(6{cm}^2\)
  \(4\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(3\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(9{cm}^2\)
  \(4\sqrt{3}{cm}^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(f(x − 1)=\frac{2x-1}{x+2}\) онда је \(f(f(x))\)  једнако:

   

  \(\frac{2x-1}{x+2}\)
  \(\frac{x+1}{x+2}\)  
  \(1\)
  \(\frac{5x+3}{5x+1}\)  
   \(\frac{2x+1}{x+3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Нека је \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_1(x)=1, f_2(x)= \tg{\frac{x}{2}}\ctg{\frac{x}{2}}\) и \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_3(x)= \frac{|\sin x|}{\sqrt{1-\cos^2x}}\). Тачно је тврђење:

  \(f_1=f_2 \neq f_3\)
  \(f_1=f_3 \neq f_2\)
  \(f_1 \neq f_2 = f_3\)
  међу датим функцијама нема једнаких
  све функције су једнаке међу собом

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У правој купи угао између изводнице и висине је \(60^{\circ}\) а изводница је за \(2cm\) дужа од висине. Колика је запремина те купе?

   

  \(\pi cm^3\)
  \(\frac{\pi}{3} cm^3\)
   \(\frac{\pi}{2} cm^3\)  
  \(8\pi cm^3\)
  \(\pi^2 cm^3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Тангента криве \(y=e^{-x} (x>-1)\), сече координатне осе у тачкама \(A\) и \(B\). Ако је \(O\) координатни почетак, максимална површина троугла \(AOB\) износи:

  \(2e\)
  \(\frac{1}{e}\)
  \(e\)
  \(\frac{3}{e}\)
  \(\frac{2}{e}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{9}{2} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{3}{4} \)
  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{1}{2} \)
  \(\frac{5}{6} \)
  \(\frac{4}{5} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)
  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)
  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Број парова \((p,q), p,q \in R\) таквих да је полином \(x^4+px^2+q\) дељив полиномом \(x^2+px+q\), једнак је:

  \(1\)
  \(0\)
  \(5\)
  \(2\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У оштроуглом троуглу странице су \(a = 1\) и \(b=2\), а површина \(P=\frac{12}{13}\). Дужина треће странице \(c\) тог троугла једнака је:

  \(\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{\sqrt{85}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време