Задаци

 • 1.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  \(4028\)      
  \(−4028\)
  \(−4030\)
  таква прогресија не постоји 
  \(4030\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Унутрашљи углови конвексног петоугла односе се као 3 : 4 : 5 : 7 : 8. Разлика највећег и најмањег од тих углова је:

  40°
  120°
  80°
  100°
  60°

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(84\)
  \(21\)
  \(5\)
  \(1\)
  \(48\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{7} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(0 \)
  \(\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Скуп решења неједначине \(\log_2(\log_4 x) + \log_4(\log_2 x) < 2\) је:

  \((\frac{1}{16}, 16)\)
  \((0, 8)\)  
  \((1, 16)\)
  \((0, 16)\)
  \((\frac{1}{2}, 16)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број парова \((p,q), p,q \in R\) таквих да је полином \(x^4+px^2+q\) дељив полиномом \(x^2+px+q\), једнак је:

  \(2\)
  \(0\)
  \(5\)
  \(1\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има више од два решење
  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је негативно
  нема решења                

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{3}{4} \)
  \(\frac{1}{2} \)
  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{5}{6} \)
  \(\frac{4}{5} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((a,b)\cup\{c\}\)
  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)
  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)
  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)
  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Једна катета правоуглог троугла је \(8cm\), а хипотенуза је \(17cm\). Полупречник уписаног круга тог троугла је:

  4cm
  2,5cm
  2cm
  3cm
  3,5cm

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Који од датих интервала садржи сва решења једначине \(\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}= 4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}\)?

  \([1, 6)\)  
  \((−1, 1)\)
  \((24, 92]\)
  \((10, 24]\)
  \([6, 10]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Збир свих целих бројева који задовољавају једначину \(\frac{x}{x+2} \leq \frac{1}{1-x}\)  је:

  \(0\)
  \(−1\)
   \(1\)  
  \(−2\)    
  бесконачан

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Укупан број реалних решења једначине \(\sqrt{3\cdot 2^{\log_{10}2x}+1}+\sqrt{2\cdot 2^{\log_{10}2x}+9}=\sqrt{13\cdot 2^{\log_{10}2x}-4}\) је:

  \(2 \)
  \(0 \)
  Ниједан од понуђених одговора
  \(1 \)
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(\frac{11}{8}\)
  \(-\frac{11}{8} \)
  \(0 \)
  \(\frac{11}{2} \)
  \(-\frac{11}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Број решења једначине \(\sin^2x+cosx+1=0\) на интервалу \((0, 4\pi)\) је:

  2
  3
  0
  1
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Вредност израза \(8\sin ^2 80^o-2\sqrt{3}\sin 40^o-2\cos 40^o\) једнака је:

  \(4 \)
  \(2\)
  \(1 \)
  \(4\sqrt{3} \)
  \(2\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2 − 2x)^{13}\) је:

  \(156\)  
  \(-78\)  
  \(-312\)            
  \(78\)
  \(312\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Знајући да је \(\cos\left({x-\frac{3\pi}{2}}\right)=-\frac{4}{5}\) и \(\frac{\pi}{2}<x<\pi\), тада је вредност израза \(\sin\frac{x}{2}\cos{\frac{5x}{2}}\) једнака:

  \(\frac{82}{125}\)
  \(-1\)
  \(-\frac{38}{125}\)
  \(1\)
  \(\frac{4}{125}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време